Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.

                             motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski

 

STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJISPRAWY SADOWE


Sprawa I
Oskarżenie z art.58 ust. 2 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny
syg. akt: II K 2042 po wznowieniu syg. akt: II K - 722/08/SDziennik Ustaw Nr 226 rozdz. 6, przepisy karne

Art. 58.1  Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich        
                   leczeniu podlega karze grzywny.

              2   Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo
                   wprowadza  w błąd, co do posiadania takiego uprawnienia - podlega grzywnie, karze ograniczenia
                   wolności  albo pozbawienia wolności do roku.

                Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 toczy się wg przepisów Kodeksu postępowania
                   w  sprawach o wykroczenia.
    W związku z zaistniałym faktem postawienia mi przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście   zarzutów z art. 58  ust.  2   ustawy   o   zawodzie   lekarza     i     lekarza    dentysty i wytoczenie mi dwóch niezależnych procesów (pierwsza o sygn. II K 2042/06/Ś po wznowieniu sygn. II K 722/08/Ś i druga o sygn. II K 450/06/Ś w trakcie apelacji), które
w moim przekonaniu są całkowicie bezpodstawne i potwierdzają tylko brak przez  Prokuraturę podstawowej i niezbędnej w tym przypadku wiedzy na temat Medycyny Alternatywnej (komplementarnej, naturalnej).

     Moim zdaniem, a wręcz  jestem przekonany, że znajdzie to odzwierciedlenie we  wznowionym procesie I instancji tj. Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście Wydział II Karny
syg. akt: II K 722/08/Ś

    Wyrok Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście Wydział II Karny  z dnia 11.12. 2007
syg. akt II K 2042/06/Ś , któremu w wyroku apelacyjnym Sąd Okręgowy Wydział IV Odwoławczy w Krakowie z dnia 1.04.2008 sygn. akt: IV Ka 288/08 zarzuca tyle uchybień, jest przykładem nierzetelności, ewidentnego naruszenia prawa zarówno materialnego jak i procesowego poprzez dowolną a nie swobodną ocenę materiału dowodowego w procesie sądowym, w wyniku których można zostać skazanym za realizację działań zgodnych z prawem.
   
    W swojej apelacji dokładnie uzasadniłem i wskazałem moje zastrzeżenia   i   uwagi   co   do   postępowania    prowadzonego
w I instancji i większość tych zarzutów Sąd II instancji uznał za zasadne. I to jest przykładem nierzetelności prowadzonego procesu zarówno w postępowaniu przygotowawczym (Prokuratura) jak i sądowym (Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Wydział II Karny).

    Wyrok Sądu Okręgowego wydany po rzetelnym przeanalizowaniu całości akt i dokumentów, po   pierwsze   wykazał   błędy
i zaniedbania,  a także zaniechania Sądu Rejonowego oraz skierował proces - mam nadzieję tym razem na rzetelną drogę prawną.


    Równocześnie infomuję, że w celu rzetelnego przedstawienia zawiłości całej sprawy, będę na bieżąco informował o przebiegu procesu jak również o jego wynikach.


          Kraków, dnia 13.01.2009                                                                                          /-/  Józef Rawicz Popławski

                                                                                     


   DOKUMENTY   DO  PODGLADUakt oskarżenia


Wyrok Sądu Rejonowego Kraków - Śródmieście Wydział II Karny
(podglad w PDF)


odwołanie od wyrokuuzupełnienie odwołania od wyroku


Pismo do Ministra Sprawiedliwości


odpowiedź Ministerstwa SprawiedliwościŻądanie wyjaśnienia zarzutów w  akcie oskarżenia.
Prokuratura Okręgowa w Krakowie
pomimo ponagleń brak odpowiedzi do dnia dzisiejszgo.


Żądanie wyjaśnienia od Sądu Rejonowego
Kraków - Śródmieście Wydział II Karny podstaw domniemanego przestępstwa
- pomimo czterokrotnych ponagleń
bez odpowiedzi

Sprawa II
Oskarżenie z art.58 ust. 2 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny
syg. akt: II K 450/06/ŚAmbasada Rosyjska
Informacja o rusofobii
w Polsce


Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście żądanie wskazania przepisów prawnych na postawione zarzutyMinisterstwo Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa
Informacja o przestępczości zorganizowanej z  udziałem
Krakowskiej ProkuraturyMinisterstwo Sprawiedliwości zlecenie zbadania Prokuraturze Apelacyjnej zasadności przedstawionych zarzutówNaruszenie prawa przez Rzecznika Prasowego Prokuratury OkręgowejOdpowiedź Prokuratury Okręgowej na zarzuty naruszenia prawa przez Rzecznika Prasowego Prokuratury OkręgowejŻadanie ustalenia nadzoru prokuratorskiego w nierzetelnym procesie


Odmowa Prokuratury Okręgowej
w sprawie ustalenia nadzoru


W sprawie interpretacji ważności dyplomów ukończenia studiów za granicąMinisterstwo Sprawiedliwości w sprawie interpretacji używania słów
"leczenie i diagnozowanie"


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Legislacyjno - Prawnego w sprawie wykładni art. 58 ust. 2
 o zawodzie lekarza


Prokuratura Okręgowa żądanie zaniechania podawania fałszywych informacji do publicznej wiadomości przez prok. Jolantę Śliwa
Odpowiedź Prokuratury Okręgowej


Uzasadnienie przredstawienia zarzutów


Odpowiedź na bezpodstawne zarzutystanowisko Prokuratury Okręgowej
w przedmiocie zarzutów
wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny
z uzasadnieniem
(podglad w PDF)


apelacja obrońcy do Sądu Okręgowego Wydział Karny Odwoławczy
(podgląd w PDF)moje uzupełnienie apelacji obrońcy


zawiadomienie o przyjęciu apelacji przez Sąd Okręgowy Wydział IV Karny Odwoławczy

Informuję, że na zawsze odszedłem z wykonywania zawodu lekarza medycyny naturalnej i psychologa, nie jestem czynny zawodowo, nie prowadzę działalności gospdarczej, a moja strona nie służy reklamie mojej osoby, a jedynie przedstawia patologię polskiego Wymiaru (Nie)Sprawiedliwości i świadome znęcanie się funkcjonariuszy publicznych nad jednostką społeczną, która ujawnia dowody łamania prawa przestępców w togach.


(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl