Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                            motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJI


STRONA GŁÓWNA


Witam na swojej domowej stronie.

    Wszystkich tych, którzy  znają mnie osobiście i tych,  którzy  poznali  mnie  poprzez  mas    media    informuję, że w  związku z  krążącymi  wokół  mnie  nieprawdomównościami   postanowiłem  stworzyć   tę  stronę  internetową i pokazać swój prawdziwy wizerunek, który został zniszczony przez telewizję, prasę i internet  - przez które to mas media naruszone zostało moje dobre imię. Wszystkie dokumenty potwierdzające moją wiarygodność, z którymi mogą się Państwo zapoznać zamieszczam na tej oto stronie. Myślę, że nie potrzebne są tu żadne komentarze, bo prawda mówi sama za siebie, a to co zrobiły ze mną mas media jest haniebne i niegodne jakiejkolwiek oceny.

      Zapraszam do zapoznania sie z prawdziwą wersją, którą można odnaleźć tylko u tego człowieka, którego to dotyczy.

    Mam nadzieję, że wszystkie błędne informacje, jakie wyczytali Państwo na stronach prasy czy internetu dadzą Wam do myślenia, że nie wszystko co przedstawiane jest w mas mediach jest zgodne z prawem
i prawdziwym wizerunkiem człowieka (zjawisko u nas coraz częściej występujące).


Nie można dopuścić do deptania ludzkiej godności.

Informuję z pozycji triumfatora, że zajadła i zaciekła postawa Prokuratury broniącej swojego haniebnego braku argumentacji zakończyła się już jednym prawomocnym wyrokiem uniewinniającym mnie w dniu 24.05.2010 sygn. akt II K 1631/09/S w którym to Sąd w uzasadnieniu wyroku skompromitował postawę Prokuratury dając mi tym placet do postawienia jej w stan oskarżenia, co zrobię z największą satysfakcją.

W polskim  prawie obowiązuje zasada domniemania niewinności wyrażona w art. 42 ust.3 Konstytucji RP.
Stanowi on, iż każdego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym
wyrokiem sądu. Zasada ta znajduje potwierdzenie w art.5 § 1 kodeksu postępowania karnego,
a także międzynarodowy aspekt wynikający z unormowania jej w art. 6 ust.2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

    A zatem zgodnie z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym jestem niewinny a mas medialny lincz, sfabrykowany przez Prokuraturę Krakowską  jest przestępstwem, po którym żaden uniewinniający wyrok sądu nie przywróci mojego dobrego imienia.


"Kto to jest  dziennikarz? Jest to człowiek, który oddziela ziarno od plew
                                                                    i drukuje plewy"

Stronę tę dedykuję przede wszystkim zajadłym moim wrogom (ludziom z gatunku żmij wg filozofii hinduskiej), bo oni są moimi mistrzami.

Jestem tym, kim jestem - dzięki nim. 

Jeżeli szanuję kogoś bardziej niż najbardziej oddanego przyjaciela,
to właśnie mojego wroga.

                                                                                            /-/ Niepokonany dr hab J. Rawicz Popławski

Z     OSTATNIEJ    CHWILI


27.12.2014
Rota przysięgi prokuratora: "Będę służył praworządności tego kraju".  Prokuratora powinien cechować bogaty świat moralności i autodyscyplina, a stanowisko Rzecznika Prokuratury Okręgowej stało się hańbą i wynaturzeniem prawa. Jak straszne są konsekwencje gdy pękną w człowieku elementarne wartości moralne. Rażące uchybienie postępowania przygotowawczego nadało kierunek postępowania w moim procesie, pomijając zasadę domniemania niewinności, co wywołało nieodwracalne skutki.
Prokuratura działa na szkodę państwa, a powinna stać na straży praworządności, kompletny brak odpowiedzialności za szkody wynikające z haniebnych, bezrozumnych decyzji. Działalność prokuratury powinna polegać na udowodnieniu winy, a nie wywołaniu lęku.

Stracić twarz (mas media) - to stracić całe życie - wszystko.

Nie zemsta, ale chęć dopełnienia aktu sprawiedliwości za najbardziej haniebne czyny, jakich dopuszczają się ludzie do walki z przestępstwem, stając się sami przestępcami. Udowodniłem, że są ludzie z Wymiaru Sprawiedliwości, którzy godnie reprezentują rzetelność materiału dowodowego, a wyrok potwierdza bezpodstawny akt oskarżenia mnie przez prokuraturę.

Mam poczucie moralnego zwycięstwa.
23.06.2011

List otwarty do wszystkich, którzy stracili nadzieję, na skuteczność leczenia.

Dwa wyroki uniewinniające po sześcioletnim uciążliwym procesie z art. 58 ust. 2 o zawodzie lekarza są klęską Krakowskiej Prokuratury i polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jako twórca Polskiej Medycyny Komplementarnej - medycyny natychmiastowych efektów terapeutycznych, której zarzucano niewiarygodność, jestem moralnie zobowiązany poinformować Państwa o spektakularnym sukcesie jakim jest nadanie statusu tejże medycynie a tym samym zwrócenie honoru i przyznanie się do bezpodstawnych zarzutów Prokuratury mających na celu zniszczenie i wyeliminowanie z życia Medycyny Alternatywnej, która ma tradycje 6.000 lat.

Pamiętaj, że musisz zadbać sam o siebie, bo lekarz zna się tylko na chorobach a o zdrowiu nie ma zielonego pojęcia, ponieważ medycyna akademicka nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby.

Odejście medycyny akademickiej, od 6 tys. tradycji matki medycyny - medycyny  chińskiej było największym błędem i tragedią ludzką.

Przywrócenie jej wartości i nadania statusu rodzi nadzieję przywrócenia radości życia milionom ludzi.
Polskie czasopismo "Uzdrawiacza" i "Poradnik uzdrawiacza" było jedynym czasopismem informującym o możliwościach alternatywnego leczenia w oparciu o zjawiska nadprzyrodzone a więc posługujące się energią kanału Chrystusa i Maryi Zawsze Dziewicy. Nieuświadomiona część społeczeństwa dotknięta fanatyzmem religijnym święcie wierzyła, że objawieni i namaszczeni stygmatem tej energii domorośli uzdrowiciele, którzy byli gloryfikowani w tym czasopiśmie przyniosą im zdrowie.

Nie ma nic bardziej błędnego jak tego typu przekonanie, albowiem do tego nieodzowna jest rzetelna wiedza, której wynikiem jest skuteczność.

Moje kilkunastoletnie studia w zakresie zarówno medycyny, jak i psychologii uzupełnione wiedzą studiów parapsychologicznych stworzyły medycynę natychmiastowych efektów terapeutycznych, jaką jest Polska Medycyna Komplementarna.

Jak sama nazwa wskazuje jest to medycyna uzupełniająca a nie przejmująca leczenie medycyny akademickiej i stąd nie może być konkurencją dla niej. 

Jej skuteczność była nie do zaakceptowania przez zarówno lekarzy medycyny akademickiej jak i bioterapeutów, stąd frontalny atak przez okres 6 lat mający na celu unicestwienie jej i nauczenia mnie pokory dla nieudacznictwa i oszołomstwa.

Prawda okazała się inna. Udokumentowałem, że moja wiedza, doświadczenie i skuteczność w której się poruszałem zgodnie z literą prawa odniosła spektakularny sukces, stąd mój apel do zdroworozsądkowej części społeczeństwa, że istnieje alternatywa powrotu do zdrowia innymi metodami aniżeli farmakologia.

Dowodem mojego stanowiska niech będzie dokument Ewy Ewart pt. " Living Matrix" - gorąco polecam obejrzenie tego dokumentalnego filmu.

Skuteczność jest jedyną miarą prawdy. Pamiętajcie o twierdzeniu Hipokratesa "natura sanat - medicus curat" - natura leczy, lekarz czuwa.


Życzę sukcesów w zmianie samoświadomości.
12.06.2011

Haniebna klęska
Korporacyjnej Solidarności Przestępczej krakowskiej Prokuratury


Po sześciu latach mas medialnego linczu na podstawie bezpodstawnych, tendencyjnych zarzutów, dyletanctwa  kompetencji Medycyny Komplementarnej i chęci skazania za wszelką cenę jako skutecznego w efektach terapeutycznych lekarza Medycyny Naturalnej zostałem UNIEWINNIONY.

Bezpodstawność zarzutów potwierdziła Prokuratura swoim końcowym wystąpieniem po zamknięciu przewodu z wnioskiem o uniewinnienie mnie - to niebywały, spektakularny mój sukces, jestem emblematem przestępczej postawy Prokuratury.

Ponad 5000 stron akt, 30 tomów akt, 43 rozprawy, przesłuchanie ponad 1600 osób, gdzie wartość przewodu sądowego wyliczyłem pobieżnie na kwotę ponad 1 mln zł, którą to obciążono Skarb Państwa - pytam kto ma zwrócić do Skarbu Państwa nasze pieniądze za arogancję, świadome gwałcenie prawa będąc w przeświadczeniu o swojej absolutnej bezkarności ? Żądam wskazania personalnego odpowiedzialnych za ten haniebny czyn, który nie tylko zniszczył mój dorobek naukowy, spospolitował moją godność i wartość jako lekarza Medycyny Komplementarnej ale także rozbił rodzinę i zniszczył moje dziecko.

Wyrokiem z dnia 28.03.2011 sygn. akt II K 656/09/S zostałem uniewinniony, a kosztami procesu obciążono Skarb Państwa. Sprawiedliwa i rzetelna ocena materiału dowodowego doprowadziła do zdemaskowania przestępstwa Prokuratury Kraków Śródmieście, głównie w osobie prok. Jolanty Śliwa, której bezpodstawne zarzuty stały się podstawą do wszczęcia procesu z art. 58 ust. 2 o zawodzie lekarza.

W uzasadnieniu Sąd wykazał pełną bezpodstawność zarzutów, jak również potwierdził moją działalność jako działalność zgodną z literą prawa z zachowaniem głębokiej etyki.

Cytuję:

"Wyniki przeprowadzonego postępowania dowodowego nie dały Sądowi podstaw do przypisania oskarżonemu Józefowi Rawicz Popławskiemu popełnienia występku z art. 58 ust.2 ustawy z dnia 05.12.1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2102 poz 204 z późn. zm.) w zw. z art. 12kk w zw z art. 31 par. 2 kk z uwagi na to, iż czyn opisany aktem oskarżenia nie zawiera znamion czynu zabronionego (art. 17 par. 1 pkt 2 kpk).

Stosownie do treści art. 17 par. 1 pkt 2 kpk negatywną przesłankę procesową stanowi okoliczność, iż czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego.

Wystąpienie tej przesłanki winno spowodować zaniechanie wszczęcia postępowania - jego umorzenie przed rozpoczęciem przewodu sądowego oraz uniewinnieniem skazanego po jego rozpoczęciu. Przesłanka ta jest związana z prawną oceną czynu, o który miałoby się toczyć postępowanie, albo będącego już jego przedmiotem".

Nie popełniłem żadnego błędu w sztuce w trakcie swojej całej kilkunastoletniej praktyce.
Kolejny wyrok  uniewinniający mnie  jest dla mnie potwierdzeniem  mojej rzetelności i bycia człowiekiem prawym.

Jako Prezes Fundacji przeciwko bezprawiu, który doznał haniebnej niesprawiedliwości i bezpodstawnego napadu Prokuratury będę dochodził swoich praw w stosunku do winnych, a dokonane przestępstwo musi zakończyć się wyrokiem skazującym.

Poniżej zamieszczam Wyrok z dnia 28.03.2011 wraz z uzasadnieniem -39 stron.


WYROK Z DNIA 28.03.2011 (plik pdf) ------>> pobierz

UZASADNIENIE (plik pdf) ------>> pobierz
ze względu na dużą liczbę stron proszę o cierpliwość w ładowaniu pliku

Ponieważ w wyniku haniebnego działania Prokuratury i TVN jako korporacyjnej solidarności przestępczej
na zawsze odszedłem z zawodu psychologa i lekarza med. naturalnej legitymującego się najwyższymi osiągnięciami w leczeniu najcięższych przypadków chorobowych,  informuję że od tego momentu moich byłych i potencjalnych pacjentów będą leczyć ci, prokuratorzy, którzy wyleczyli mnie z leczenia chorych i pozbawili   serca do zawodu.


zapraszam do archiwum


U W A G A

   
   W  związku z pogłębiającą się patologią Wymiaru Sprawiedliwości,  która  jest głównym źródłem krzywdy, jak i skorumpowaną grupą Policji,  postanowiłem  założyć  Fundację  -  przeciwko  Bezprawiu Prokuratur, Sądów i Służb Więziennych - zakładam ją z myślą o wszystkich tych, którzy zawiedli się na polskim wymiarze sprawiedliwości i którzy wobec funkcjonariuszy państwowych czują się bezsilni i oszukani.


    Walkę z bezprawiem rozpocząłem sam - skutecznie ujawniając prawdę polskich Sądów i Prokuratur - zawziętość funkcjonariuszy państwowych w fałszerstwie, nierzetelności i tendencyjności musi być w końcu powstrzymana - do końca życia będę walczył z przestępcami i katami, którzy zamiast stając w obronie pokrzywdzonych skutecznie niszczą ich świadomie łamiąc prawo jako bezwzględni oprawcy pastwiąc się nad bezbronnymi w poczuciu braku odpowiedzialności i bezkarności.


WZYWAM   WSZYSTKICH  POSZKODOWANYCH

którzy padli ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej, przed murem i za murem więziennym do ujawnienia swoich krzywd, a wspólne nasze działanie  powstrzyma  zapędy  dehumanizacji i  deptania godności człowieka przez funkcjonaruszy państwowych. 
Informuję, że na zawsze odszedłem z wykonywania zawodu lekarza medycyny naturalnej i psychologa, nie jestem czynny zawodowo, nie prowadzę działalności gospdarczej, a moja strona nie służy reklamie mojej osoby, a jedynie przedstawia patologię polskiego Wymiaru (Nie)Sprawiedliwości i świadome znęcanie się funkcjonariuszy publicznych nad jednostką społeczną, która ujawnia dowody łamania prawa przestępców w togach.